Handelsbetingelser

Nedenstående forretningsbetingelser er gældende medmindre andet er aftalt.
Når du køber film og billeder skal vide at....

- Du køber brugsret til et færdigt produkt jf. de aftaler der er indgået
- Inkluderet i din pris er hvad der er beskrevet i aftalegrundlaget/faktura.
- Arbejde eller ydelser der IKKE er med i aftalegrundlaget faktureres særskilt.
- Ydelser der IKKE er med i den oprindelig aftale skal bestilles skriftligt.
- Eksterne ydelser skal betales FØR levering.
- 1 arbejdsdag er 7½ time i tidsrummet 8-17 ekskl. weekender og helligedage
- Film og billeder udleveres når sidste betaling er modtaget, først herefter er der ret til publicering
- Billeder og film må du KUN vise på den/de platforme der er omfattet af aftalen.
- En standard leverance er typisk produceret til 1 platform f. eks internet, Brochure eller TV.
- Musik, skuespillere eller speak kan indebære yderlige rettighedsvilkår du skal være opmærksom på.
- Du må IKKE sende film og billeder til et andet firma og få ændret i det leverede slutprodukt.
- Alle optagelser, grafik, musik etc. er underlagt ophavsretsloven lige som billeder, design, musik
- Du har IKKE har ret til at få materiale /optagelser der ligger til grund for dit slutprodukt.
- Du kan IKKE videregive eller sælge rettigheder til andre.
- Du kan købe ekstra billeder og filmklip og tilhørende brugsrettigheder rettigheder.
- Du kan købe en ekstra film med andre klip hvis optagelserne giver den mulighed
- Du kan købe og udlevere filmklip fra den færdige film til brug i et TV nyhedsudsendelse.
- Du kan købe og udlevere filmklip fra den færdige film til brug i et TV program.
- Når du køber ekstra betaler du håndteringsomkostninger og rettighedsomkostninger.
- Rytters Foto afgør egenhændigt om filmmateriale er af høj nok standard til at det kan udleveres.
- Når du køber ekstra materiale og udleverer det er du ansvarlig for overholdelse af ophavsretsloven.
- Filmklip der er købt og skal udleveres til en TV station kræver ekstra arbejde
- Du kan købe versionering af din film - typisk fordi filmen skal omkodes til brug i et andet format.
- Det er dit ansvar at Rytters Foto el. Benny Rytter akkrediteres efter gældende normer.
- Når du bestiller et projekt bekræfter du at du har læst og forstået betingelserne.
- En bestilling kan være skriftligt pr. e-mail eller bekræftet gennem betaling af faktura.

Generelle forretningsbetingelser

1. Anvendelsesområde
Nedenstående generelle forretningsbetingelser for Rytters Foto, Bondersholtvej 108, 9740 Jerslev J er gældende for alle forretningsydelser og leverancer, som Rytters Foto leverer.
Afvigelser fra nedenstående forretningsbetingelser er kun gyldige med Rytters Fotos skriftlige accept.
Overskrifterne i nedenstående er kun vejledende og ikke udtømmende angivelser af indholdet af den pågældende bestemmelse.

2. Aftalegrundlag
Alle ordrer effektueres på grundlag af de generelle forretningsbetingelser.

3. Tilbud og aftaler
Tilbud, som Rytters Foto afgiver skriftligt og eller elektronisk, er gældende i 14 dage fra tilbudsdatoen, som prisoverslag anses priser drøftet mundtligt.
Tilbud er bindende for Rytters Foto i ovennævnte periode, medmindre der alene er tale om et prisoverslag.
Dog tages der forbehold for prisstigninger på software og hardware eller andre underleverancer. Priser er eksklusiv moms, medmindre andet er anført.

Aftale er indgået, når købers accept er modtaget af Rytters Foto, eller Rytters Foto har modtaget bestilling.
Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med Rytters Foto´ skriftlige godkendelse.
Godkendelse af annullering eller ændring kan af Rytters Foto gøres betinget af, at Køber erstatter Rytters Foto´ omkostninger og tab ved annullering eller ændring.
Har køber anmodet Rytters Foto om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er Rytters Foto berettiget til at få dette arbejde betalt.

4. Betalingsbetingelser generelt
Betaling skal ske til det kontonummer, som er angivet på fakturaen. Netto kontant med mindre andet er aftalt skriftligt. Der forudbetales 50% før igangsætning
af opgave restbeløb betales ved godkendelse dog før leverance. Opgaveforløb, der strækker sig over mere end 30 dage, kan faktureres bagud ultimo
i hver måned med det forbrugte antal timer. Rytters Foto har i restancesituationer ret til at ophæve alle indgåede aftaler og indstille yderligere leveringer, hvilket
dog ikke fritager kunden for at betale det forfaldne beløb.

Rytters Foto kan ved større opgaver kræve, at kunden stiller bankgaranti for det fulde beløb eller betaler en tredjedel af tilbudsprisen otte dage
inden opgavestart, en tredjedel halvvejs i opgaven samt den sidste tredjedel ved opgavens afslutning.

Såfremt kunden udskyder tidspunktet for en bestilt opgaves påbegyndelse i en længere periode end 60 dage fra oprindeligt forudsat startdato, kan
Rytters Foto kræve, at kunden stiller bankgaranti eller indbetaler en tredjedel af opgavens pris i depot hos Rytters Foto.

Rytters Foto forbeholder sig i øvrigt enhver beføjelse i tilfælde af udskudt startdato. Rytters Foto har alle rettigheder til det leverede, indtil fuld betaling har fundet
sted og er berettiget til at foretage enhver handling for helt eller delvist at tilbageholde den leverede ydelse i tilfælde af manglende betaling.Kunden er
uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle mangelkrav.

5. Betalingsbetingelser TV-reklame afvikling
Alle tv kampagner faktureres forud, 6 uger før første visning, om muligt. Kampagner vil ikke blive
afviklet, såfremt betaling ikke har fundet sted. Alle priser er ekskl. moms. Alle priser er med forbehold for prisændringer, trykfejl o.l. Hvis fakturas betalingsfrist
ikke overholdes kan Rytters Foto tilbageholde yderligere leverancer og aflyse bestilte visninger uden yderligere varsel, indtil betaling har fundet sted.
Ved booking på TV henviser vi i øvrigt til stationernes egne forretningsbetingelser.

6. Levering
Rytters Foto bestræber sig på at overholde de fastsatte leveringsterminer, men påtager sig ikke ansvar for eventuelle forsinkelser, som Rytters Foto ikke
kan lastes for. Køber har ikke krav på skadeserstatning, såfremt der sker en udsættelse af leveringsterminen. Såfremt leveringen ikke er mulig på
grund af force majeure, kan Rytters Foto uden varsel udsætte leveringen på ubestemt tid eller annullere ordren, uden at der kan gøres erstatningskrav
gældende mod Rytters Foto.

Som force majeure anses bl.a. arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, rekvirering, beslaglæggelse,
mobilisering, krig eller uforudset militærindkaldelse af tilsvarende omfang, valutarestriktioner, oprør, uroligheder, mangel påtransportmidler, pålæg
fra miljømyndigheder, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører, herudover hidrørende fra underleverandørers
konkurs, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Alle medarbejdere i Rytters Foto har tavshedspligt og forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger, som de måtte blive bekendt med under projektets
forløb, medmindre kunden har meddelt samtykke, eller omstændighederne i øvrigt tilsiger det.

7. Underleverandører
Rytters Foto er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandører.

8. Copyright Ejendomsret, ophavsret, brugsret m.v. og afleveret materiale
Ophavsretten til de af Rytters Foto udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale, tegningsmateriale, forslag og tilbud m.m. tilhører Rytters Foto
og må ikke uden Rytters Foto` godkendelse overlades til tredjemand.

Ophavsretten til de af Rytters Foto afleverede arbejder og koncepter, tilhører Rytters Foto og må ikke uden Rytters Foto` godkendelse overlades til tredjemand. Køber
erhverver ved køb alene brugsretten til de afleverede arbejder og koncepter i egen virksomhed. De købte rettigheder til den enkelte leverance gælder
kun i Danmark med mindre andet er aftalt.

Alle rettigheder til produktionen tilhører Rytters Foto, herunder master og alt underliggende materiale. Det er ikke tilladt at benytte produktionen/spottet på andre medieplatforme
end de i kontrakten/fakturaen aftalte platforme/TV stationerer og som oprindeligt er aftalt for den enkelte ordre, uden forudgående aftale og evt. betaling for ophavsrettigheder.

Det er ligeledes ikke tilladt at ændre i produktionen/spottet og på anden måde benytte det udenforudgående skriftlig aftale med Rytters Foto.

Kunden indestår for og afregner eventuel afgift for copyright på det materiale, som kunden leverer. Rytters Foto forbeholder sig enhver immateriel rettighed til eget design og
produkter, som udarbejdes i forbindelse med projektet, medmindre andet skriftligt aftales.

Rytters Foto har alle rettigheder til råmateriale udarbejdet i forbindelse med produktioner, med mindre andet fremgår af ordrebekræftelsen. Råmateriale udleveres ikke til
kunden, men arkiveres til evt. senere brug i to år efter levering, med mindre andet skriftligt aftales.

Rytters Foto er berettiget til at benytte afleverede arbejder og koncepter samt udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale, tegningsmateriale
m.m. i markedsførings sammenhænge, i fotokonkurrencer og som referencemateriale.

9. Korrektur og godkendelse
Hvis ikke andet er aftalt skriftligt, omfatter Rytters Fotos tilbud, én (1) korrekturgang til det færdige produkt. Ved ’korrekturgang’ forstås, at kunden får det pågældende materiale
til gennemsyn og tilbagesender skriftlige rettelser/kommentarer, der efterfølgende indarbejdes i materialet indenfor en på forhånd aftalt tidsfrist.

Herefter tilbagesendes det korrigerede materiale til godkendelse. En forudsætning for Rytters Fototilbud er, at der efter redigeringsprocessens start ikke foretages ændringer
i eventuelt manuskript eller storyboard. Korrekturgange ud over de ovenfor beskrevne afregnes på timebasis efter Rytters Fotos gældende timesats.

Kundens projektansvarlige er ansvarlig for alle godkendelser af det udførte arbejde, herunder godkendelse af korrekturer, grundlayout og illustrationer. Alle rettelser til
korrekturen samt øvrige ændringer til de forslag, som Rytters Foto udarbejder, skal meddeles Rytters Foto skriftligt med tydelig angivelse af rettelsen/ændringen, og hvor den skal foretages.

Kundens projektansvarlige samler alle rettelser fra eventuelle andre korrekturlæsere i kundens organisation eller andre steder og leverer dem som én korrektur. Kundens
projektansvarlige modtager til endelig godkendelse det færdige materiale, som det går til tryk eller på anden måde publiceres. Når kundens projektansvarlige har godkendt
det færdige materiale, omfatter Rytters Foto ansvar for materialet alene fejl og mangler, der måtte opstå fra denne godkendelse og frem til den endelige levering af materialet.

10. Ansvarsbegrænsning
Rytters Foto kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, produktionstab, tab som skyldes fejl, fejl-visninger eller
ændringer i kampagnens afvikling fra mediers side, hvad enten de er opstået som følge af fejl fra Rytters Fotos side eller det afviklende medie. Såfremt et ansvarspådragende
forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra samarbejdspartnere eller underleverandører, kan kunden ikke opnå erstatning fra Rytters Foto.

11. Individuelle aftaler
Aftaler ud over det i ordrebekræftelsen og forretningsbetingelserne anførte er ikke gældende, medmindre de
skriftligt er bekræftet af Rytters Foto. Individuelle, skriftlige aftaler gælder forud for nærværende forretningsbetingelser.

12. Forbehold
Vi tager forbehold for fejl i priser og tekster på www.ryttersfoto.dk

13. Tvist
Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne, afgøres af retten i Hjørring som første instans.

14. Ændringer i handelsbetingelser
Ændringer i ovenstående handelsbetingelser og priser vil blive offentliggjort på www.ryttersfoto.dk

Opdateret 15. januar 2015